Siirry sisältöön
Background

Kehitämme verkkopalvelua ja lisäämme uutta ihmiskeskeistä sisältöä jatkuvasti. Vieraile verkkopalvelussa säännöllisesti jos haluat oppia lisää uusimmista ihmiskeskeisistä aiheista.

Kohti ihmiskeskeistä ja elämäntapahtumalähtöistä yhteiskuntaa

25.11.2022

Yhteiskuntamme digitalisoituminen on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, johon myös Suomen digitaalinen kompassi antaa suunnan. Seuraavan vaiheen toimenpiteet suunnitellaan erityisesti ihmisiä ja yrityksiä varten. Tavoitteena on, että merkittävä osa julkisista palveluista on digitalisoitu tai automatisoitu ihmiskeskeisesti muodostaen ennakoivat, ihmiskeskeiset ja tehokkaat palvelukokonaisuudet. Vaikka siirtymä ei välttämättä ole helppo ja tavoite kunnianhimoinen, voidaan jo pienillä oivalluksilla päästä merkittäviin tuloksiin. Julkisen hallinnon digitalisaation seuraavassa vaiheessa keskitymme ihmiskeskeisyyteen ja elämäntapahtumalähtöisyyteen.

Ihmiskeskeisyys ja elämäntapahtumalähtöisyys ovat nousseet yhteiskuntamme digitalisaation keskeisiksi käsitteiksi viime vuosina. Ihmisten ja yritysten todellisista tilanteista ja tapahtumista lähtevä toiminta ja palvelukehitys luovat uudenlaiset edellytykset sujuvalle arjelle ja sille, että palvelut voisivat hakeutua ihmisten ja yritysten todellisiin tilanteisiin ja tarpeisiin oikea-aikaisesti.

Ihmiskeskeistä yhteiskuntaa tarkastellaan siis ihmisten, ei oman organisaation tehtävien näkökulmasta. Tarkastelu edellyttää sitä, että meidän tulee paremmin oppia ymmärtämään ihmisten ja yritysten todellisia tarpeita ja miten yhteiskunnan palvelutuotanto yhteistyössä vastaa tarpeisiin entistä paremmin. Tämä voi olla helpommin sanottu kuin tehty, sillä organisaatioiden tehtävänä on huolehtia omasta tehtäväkentästään. Laki ei kuitenkaan kiellä olemasta hyvä palveluntarjoaja ihmisille elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa tai tekemästä yhteistyötä muiden palveluntarjoajien ja ihmisten itsensä kanssa, että arjesta tulisi sujuvampaa. Paljon voidaan siis tehdä toisin, kun opimme tarkastelemaan oman toiminnan kehittämistä aidosti ihmisten ja alueiden elinvoiman näkökulmista.

Ihmiskeskeisyys.fi-verkkopalvelu on suunniteltu ihmiskeskeistä ja elämäntapahtumalähtöistä yhteiskuntaa kehittäville asiantuntijoille niin julkisessa hallinnossa kuin yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Verkkopalvelua voi hyödyntää työkalujen, teknisten ratkaisujen, toimintamallien ja hyvien käytäntöjen jakamisessa sujuvien elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien edistämiseksi yhteiskunnassamme sekä ihmisten hyvinvoinnin ja alueiden elinvoiman vahvistamiseksi. Verkkopalvelusta löydät myös valmennuksia kohti ihmisten ja yritysten todellisia tarpeita ja tilanteita huomioivaa toimintaa sekä miten ihmiskeskeisyys ja elämäntapahtumalähtöisyys voidaan huomioida johtamisen ja päätöksenteon yhtenä lähtökohtana.

Ihmiskeskeisyys.fi-verkkopalvelu tukee elämäntapahtumalähtöisessä palvelukehityksessä vuoden 2023 aikana julkaistavien sisältöjen myötä. Ensimmäisessä vaiheessa verkkopalvelu tukee valtiovarainministeriön valmistelemaa Suomen digitaalisen kompassin elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien digitalisointiin liittyvien tavoitteiden toteuttamista. Valmistelussa elämäntapahtumilla viitataan luonnollisen henkilön asiointiin ja liiketoimintatapahtumilla juridisen henkilön asiointiin liittyviin tilanteisiin. Suomen digitaalisen kompassin yhtenä tavoitteena on määritellä sekä digitalisoida noin 40 merkittävintä ja vaikuttavinta elämäntapahtumapalvelukokonaisuutta vuoteen 2030 mennessä. Vastaavasti tavoitteena on myös tunnistaa yritysten elinkaaren keskeisimmät liiketoimintatilanteet ja muodostaa niistä ihmiskeskeisiä ja tehokkaita palvelukokonaisuuksia. Valmistelua toteutetaan laaja-alaisessa yhteistyössä eri hallinnonalojen, sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Jätä ehdotuksesi tärkeistä elämäntapahtumista ja liiketoimintatapahtumista, jotka olisi hyvä digitalisoida ja soveltuvilta osin automatisoida. 

Tervetuloa mukaan kehittämään Suomesta ihmiskeskeistä ja elämäntapahtumalähtöistä yhteiskuntaa!

Suomen digitaalinen kompassi
https://valtioneuvosto.fi/-//10623/digitaalisen-kompassin-selonteko-asettaa-suunnan-suomen-digitalisaatiokehitykselle

Jätä ehdotuksesi
https://vm.fi/elamantapahtumalahtoinen-digitalisaatio